Обработка и защита персональных данных

IPAS “PNB ASSET MANAGEMENT”

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS

 

Informācija par pārzini

Jūsu personas datu pārzinis ir IPAS „PNB Asset Management” (turpmāk– Sabiedrība), reģistrācijas numurs: 40003411599, juridiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, LV-1011, tālrunis 67011591, e-pasts fondi@pnbam.eu.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš norādītos mūsu sakaru kanālus.

Jūs varat iegūt personalizētu informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

1) nosūtot pa pastu (t.sk. kurjerpastu) papīra formā uz Sabiedrības korespondences adresi Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, LV-1011, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts;

2) nosūtot elektroniskā dokumenta formā uz Sabiedrības oficiālo e-pasta adresi fondi@pnbam.eu, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām elektronisko dokumentu sagatavošanas jomā.

Kā tiek nodrošināta Jūsu personas datu apstrādes likumība?

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR), Latvijas Republikas „Fizisko personu datu apstrādes likumu”, dažādos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos iekļautajām speciālajām tiesību normām, Sabiedrības „Privātuma politiku”, Sabiedrības „Personas datu apstrādes noteikumiem” un citiem Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

Zemāk Jūs varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes nolūkiem:

Datu apstrādes nolūks

Tiesiskais pamats

Ieguldījumu fonda un alternatīvā ieguldījumu  fonda administratīvā vadība

līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta b.apakšpunkts)

 

juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta c.apakšpunkts)

pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta f.apakšpunkts)

 

datu subjekta piekrišana (VDAR 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts)

 

  • informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu Sabiedrības klientu pieprasījuma
  • fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošana
  • fonda mārketings (reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, tirgus izpēte un citi līdzīgi pakalpojumi)

Ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu

līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta b.apakšpunkts)

 

juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta c.apakšpunkts)

pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta f.apakšpunkts)

 

Konsultāciju par ieguldījumiem finanšu instrumentos sniegšana

līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta b.apakšpunkts)

 

juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta c.apakšpunkts)

pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta f.apakšpunkts)

 

datu subjekta piekrišana (VDAR 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts)

 

Ar normatīvo aktu uzlikto pienākumu izpildi saistīto darbību veikšanu (ieskaitot, bet neierobežojoties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas novēršanu saistīto darbību veikšanu)

juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta c.apakšpunkts)

pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta f.apakšpunkts)

 

 

Zemāk Jūs varat iepazīties ar aprakstu par personas datiem, kurus apstrādā Sabiedrība:

Personas datu kategorijas

Apraksts

Pamata (identifikācijas) dati

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, identitāti apliecinoša dokumenta dati, pilsonība, valstiskā piederība, attēls, saziņas valoda.

Kontaktinformācija

Tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese.

Uzvedību un ieradumus raksturojošie dati

Zināšanas un pieredze investīciju jomā, informācija par līdzekļu izcelsmi.

Īpašo kategoriju dati

Informācija par politiski nozīmīgu personu

Dati, kas iegūti juridisko pienākumu izpildes ietvaros

Informācija, kas iegūta pēc izmeklējošo iestāžu, nodokļu iestāžu vai tiesu izpildītāju pieprasījumiem.

 

Kā tiek iegūti un kam tiek nodoti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek iegūti no Jums pašiem, kad Jūs piesakāties Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem vai jaunumiem, kā arī visā Sabiedrības sniegto pakalpojumu saņemšanas laika posmā:

– no Jūsu iesniegumiem, pieteikumiem, rīkojumiem, sūdzībām, ziņojumiem un Jūsu iesniegtajiem dokumentiem (t.sk. aptaujas anketām);

– no Jūsu e-pasta vēstulēm un pasta vēstulēm vai kurjerpasta sūtījumiem;

– kad Jūs sazināties un runājat ar Sabiedrības pārstāvjiem pa tālruni vai tiekaties un runājat ar Sabiedrības pārstāvjiem klātienē;

– kad Jūs lietojat Sabiedrības mājaslapu (gan sīkdatņu veidā, gan piesakoties jaunumiem vai fondu statistikai).

Sabiedrība Jūsu personas datus var iegūt patstāvīgi vai ar turētājbankas AS “PNB Banka” starpniecību.

Sabiedrība pakalpojumu sniegšanas ietvaros nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, ja personas datu nodošana netiek pieprasīta no uzraugošo vai tiesībsargājošo valsts iestāžu puses vai auditu ietvaros, pamatojoties uz normatīvo aktu prasību izpildi.

Sabiedrība informē, ka Jūsu personas dati pakalpojumu sniegšanas ietvaros netiek nodoti saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas.

Kādi Sabiedrības normatīvie dokumenti  reglamentē Jūsu personas datu apstrādes tiesiskumu?

Jūsu personas datu apstrādi reglamentē un Jūsu tiesības personas datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā nodrošina Sabiedrības “Privātuma politika” un Sabiedrības “Personas datu apstrādes noteikumi” (abi normatīvie dokumenti ir spēkā no 2018.gada 25.maija).

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Mēs privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros nodrošinām Jums tiesības, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu:

 

Tiesības

Apraksts

Piekļūt saviem Personas datiem

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem šādu informāciju:

-          datu apstrādes nolūki;

-          personas datu kategorijas;

-          personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas;

-          personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Labot savus Personas datus

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja esat konstatējis, ka mūsu rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga.

 

Dzēst savus Personas datus

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

-          dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

-          Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

-          ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, tomēr Jūsu interešu, pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzība ir svarīgāka par mūsu vai trešās personas leģitīmām interesēm;

-          ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

-          lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos.

Ierobežot savu Personas datu apstrādi

Jums ir tiesības lūgt ierobežot mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādē esošie dati nav precīzi.

Iebilst savu Personas datu apstrādei

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu leģitīmajām interesēm.

Saņemt un nosūtīt savus Personas datus

Jums ir tiesības lūgt izsniegt Jums mūsu apstrādē esošo Jūsu Personas datu kopiju, kā arī lūgt Jūsu iesniegtos Personas datus pārsūtīt citam pārzinim, ja šādu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu noslēgto Preces pirkuma līguma uz nomaksu un tā ir tehniski iespējama.

 

Jūsu kā datu subjekta pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (komunikācijas kanāli ir minēti iepriekš).

 

Mēs sniegsim Jums atbildi uz Jūsu pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas brīža, nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Jūsu pieprasījuma apjomu, mums ir tiesības pagarināt pieprasījuma izpildes termiņu par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā mēs Jūs informēsim par termiņa pagarināšanas un kavēšanās iemesliem mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

 

Mēs nodrošināsim Jums informāciju uz Jūsu pieprasījumu pēc iespējas ņemot vērā Jūsu norādīto atbildes uz pieprasījumu saņemšanas veidu, kā arī izvērtējot Jums sagatavotās informācijas nodošanas drošības prasības. Drošākais veids kā saņemt mūsu sagatavoto informāciju joprojām ir saņemšana ierakstīta pasta sūtījuma veidā vai kurjera piegāde.

 

Cik ilgi Sabiedrība glabās Jūsu personas datus?

Vispārējā kārtībā Sabiedrība ir tiesīga uzglabāt Jūsu personas datus 10 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas, ja normatīvos aktos nav noteikts cits Jūsu personas datu uzglabāšanas termiņš.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

– personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

– personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

– personas datus, lai nodrošinātu personas datu atjaunošanu, mēs glabāsim rezerves kopijās līdz brīdim, kamēr tiks izveidots minimālais jaunāku rezerves kopiju skaits, lai iepriekšējās rezerves kopijas varētu izdzēst;

– personas datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Sabiedrība neizmanto Jūsu personas datus automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanai vai profilēšanā.

Vai un kā Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus mārketinga vajadzībām, t.sk. lai sagatavotu Jums komerciālus piedāvājumus?

Sabiedrība īsteno mārketinga pasākumus, lai informētu Jūs par Sabiedrības pakalpojumiem. Mārketinga pasākumu ietvaros, Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus (vārds, uzvārds un e-pasta adrese), kurus Jūs pats sniedzat Sabiedrībai, piesakoties Sabiedrības mājaslapā pensiju fondu statistikai, ieguldījumu fondu statistikai un Sabiedrības jaunumiem.

Sabiedrība var izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums komerciālus piedāvājumus, ja Jūs Sabiedrībai esat devis Jūsu piekrišanu komerciālajai komunikācijai, iesniedzot pieteikumu Sabiedrības mājaslapā.

Ja Jūs maināt izvēli, Jūs vienmēr varat atteikties no komerciālās komunikācijas, paziņojot par to mums e-pastā vai vienkārši piezvanot un identificējot sevi, lai mēs varētu izņemt Jūs no komerciālās komunikācijas adresātu saraksta. 

Neatkarīgi no Jūsu izvēles, Jūs joprojām saņemsiet no Sabiedrības svarīgus paziņojumus vai citu svarīgu informāciju (piemēram, informāciju par izmaiņām esošajos pakalpojumos).

Vai Jums ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar Jūs personas datu apstrādes jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju par sūdzību iesniegšanu Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā: https://www.dvi.gov.lv/lv/.

 

Patiesā cieņā,

Jūsu IPAS „PNB Asset Management”