Pensiju plāni

Jo augstāks ienesīgums - jo vairāk naudas Jūs uzkrāsiet un ikmēneša pensijas izmaksa būs lielāka. Piemēram, ja pensiju plāna vidējais gada ienesīgums ir 5%, tad pēc 10 gadiem uzkrātā summa būs par 62.9% lielāka, nekā tad, ja pensiju plāna vidējais gada ienesīgums būtu 0%. Izvēlies savu plānu IPAS “PNB Asset Management”.

Aktīvais Gauja

*Vidējais svērtais ienesīgums % gadā par pēdējiem 10 gadiem:

1.61%

Dati 15.07.2020 www.manapensija.lv
Riska līmenis
1
2
3
4
5
6
7
Vidēja
Lasīt vairāk un pieteikties pensiju plānam

Sabalansētais Venta

*Vidējais svērtais ienesīgums % gadā par pēdējiem 10 gadiem:

2.26%

Dati 15.07.2020 www.manapensija.lv
Riska līmenis
1
2
3
4
5
6
7
Vidēja
Lasīt vairāk un pieteikties pensiju plānam

Konservatīvais Daugava

*Vidējais svērtais ienesīgums % gadā par pēdējiem 10 gadiem:

2.80%

Dati 15.07.2020 www.manapensija.lv
Riska līmenis
1
2
3
4
5
6
7
Zems
Lasīt vairāk un pieteikties pensiju plānam

Investīciju fondi

Fonda “PNB EM High Yield Bond Fund" investīciju mērķis ir stabils ilgtermiņa kapitāla pieaugums. Mērķa sasniegšanai, Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Attīstības valstu valsts, centrālo banku, pašvaldību un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumu stratēģija sevī ietver kvalitatīvu parāda vērtspapīru ieguldījumus labi diversificētā portfelī. Fonda ieguldījumu portfeļa diversifikācija tiek īstenota starp ieguldījumiem dažādās valstīs, valūtās un nozarēs ar mērķi nodrošināt optimālu attiecību starp risku un ieguldījumu ienesīgumu, kā arī lielāku ieguldījumu aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām.

Fonda līdzekļi tiek turēti likvīdos aktīvos, tai skaitā naudas līdzekļu veidā, un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Fonda darbībai.

PNB EM High Yield Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma 1 gads
Ienesīgums 1.19%14.91%-11.34%-14.56%-20.89%

Riska līmenis
1
2
3
4
5
6
7
Vidēja
Read more and buy a share in the fund

PNB Total Return Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma
Ienesīgums 0.40% 2.87%-3.99%-3.90%

Read more and buy a share in the fund